Tasha.

Photography Anna Daki

Tasha_1605_25536a2.jpg
Tasha_1605_25517a1.jpg
Tasha_1605_24730re1.jpg
Tasha_1605_24357re1.jpg
Tasha_1605_24562re1.jpg
Tasha_1605_24807re1.jpg
Tasha_1605_24800re1.jpg
Tasha_1605_25374a1.jpg
Tasha_1605_25202a1.jpg
Tasha_1605_24527re1a.jpg
Tasha_1605_25308a1.jpg
Tasha_1605_25736a1.jpg